نام شرکت /نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره ثبت/کد ملی (الزامی)

تاریخ ثبت/ تولد

نوع شرکت

نام مدیرعامل

موضوع فعالیت

تلفن (الزامی)

فکس

تلفن مدیرعامل

آدرس

ایمیل

میزان مبلغ سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و مشارکت در پروژهواگذاری بخش اندکی از سهام